Абонамент
Получавай новини
от WinRAR

Създаване на многотомни архиви

Томове — това са фрагменти на архив, състоящ се от няколко части. Томове се поддържат само във формат RAR, но не и в ZIP. Обикновено томове се ползват за съхраняване на голям архив на няколко дискети или други сменяеми носители.

По подразбиране RAR томовете получават имена от вида 'име_на_тома.partNNN.rar', където NNN е номера на тома. Ако по някакви причини тази схема за именуване на томове не ви устройва, то с помощта на ключа -vn може да се включи старата схема, основана на разширения на файлове, при която първия том на многотомния архив получава разширение .rar, а разширенията на следващите томове се номерират като .r00, .r01, r02 и т.н. до .r99.

Томовете също така могат да бъдат непрекъснати и саморазопаковащи се. Първия саморазопаковащ се том има друго (т.е. не .rar) разширение, например, за SFX-томове DOS то ще е .exe.

Вече създадените многотомни архиви не допускат изменения, т.е. в тях не може да се добавят, обновяват или изтриват файлове.

За разопаковане на томове е необходимо да започнете извличането от първия том. Ако томовете се намират на несменяем носител (например, на хард диска), то в началото е нужно да се запишат всички томове в една папка.

За удобство на съхранение на файловете и по-проста работа с тях, те могат да се разделят на отделни томове. За целта в меню "Име и параметри на архива" ("Archive name and parameters") изберете опция "Раздели на томове" и въведете размера на всеки том. Може да се дават различни параметри за всеки том по отделно, което ви позволява да ги презаписвате на сменяеми носители.

По подразбиране размера на томовете се въвежда в байтове. Но вие можете да ги указвате и в килобайтове - за целта е достатъчно да добавите малка буква k (на латиница) в края на показателя. Параметъра K (голямо латинско K) означава хиляди байта.

Аналогично работят и параметрите m и M: първия позволява да се указва размера на тома в мегабайтове, а втория - в милиони байтове. Също така е възможно да се избира размер на тома от предварителния списък: 1,44Мб (за дискети с формат 3,5"), 700Мб (за CD), 4,4 Гб (за DVD) и 98 Мб (за ZIP100). При архивиране на всякакъв друг сменяем носител избирайте параметър "Автоматично" ("Autodetect").

За превръщане на еднотомни RAR/ZIP/TAR и други архиви в многотомен архив, маля, използвайте команда "Преобразувай архив", която е достъпна от версия WinRAR 3.10.

В случай, че вие искате да разопаковате един от томовете на многотомен архив. Трябвада знаете следното. Вие можете да разопаковате съдържанието на един от томовете на многотомния архив използвайки опция "Остави на диска повредените файлове" ("Keep broken files") от меню "Път и параметри на извличане" ("Extraction path and options dialog").

Но даже в този случай повечето файлове няма да работят. Независимо от това вие все пак можете да пробвате. Например, MPEG-файл може частично да работи, ако е достъпна само неговата първа част.

В общия случай за отваряне на файла се изисква заглавие, което се намира в неговото начало. Именно в него се съдържат данни за формата на файла: дали той е текст, видео-клип, музика или нещо друго.

Важно е да се отбележи, че извличането на съдържанието на том от многотомен архив ще работи само при изключена опция "Създавай непрекъснат архив" меню "Име и параметри на архива". Това може да се разбере с помощта на бутон <Информация> в главното меню на WinRAR.

Ако сте успели да извлечете файлове от многотомен непрекъснат RAR архив независимо от това, че един от томовете се е оказал повреден, следва да се отчита, че при съхраняване на архиви на ненадеждни носители, трябва да се прилага информация за възстановяване. Освен това, в този случай не се препоръчва създавана на непрекъснати архиви, вместо тях е по-добре да се използват обикновени.

Ако е повреден том от непрекъснат архив, то пробвайте да го възстановите. За това помага информацията за възстановяване (ако тя е била добавена при създаване или промяна на архива). Проверете за наличие на информация за възстановяване с помощта на команда "Информация за архива". Изменете името на възстановителния том от fixed.arcname.rar (или с rebuilt.arcname.rar, ако информация за възстановяване в тома не е имало) на неговия начален и пробвайте да извлечете файлове от архива, започвайки от първия том.

Вие също така можете да превключите на старото именуване на разширения за многотомни архиви (*.rar,*.r00 ... *.r99)?

По подразбиране томовете в RAR-архива имат имена от следния вид: 'volname.partNNN.rar', където 'NNN' означава номера на тома, а 'volname' е названието на архива, определено от ползващия. Вие можете превключите програмата на на старата схема за именуване на многотомни архиви, така че те да се отличават само по разширения (*.rar,*.r00 ... *.r99). Това може да е полезно, ако вие предполагате да разопаковате архива в архаични операционни системи, например MS DOS, които не допускат над една точка в името на файла или не разбират дългите имена.

В графичния интерфейс на WinRAR:

Включете опция "Стар стил за имена на томове" ("Old style volume names") във вложка "Допълнително" ("Advanced options"), меню "Име и параметри на архива" ("Archive name and parameters").

В режим на команден ред WinRAR и RAR:

Използвайте ключ -vn при създаване на многотомен архив.

Количеството файлове, добавени в един архив зависи от обема на достъпната памет и дължината на имената на тези файлове. Примерно 128 байт памет се изисква за един архивиран файл. По този начин, за компресия на милион файлове е необходимо да имате 128 Мб.

Ако в качеството на формат за архива е бил избран ZIP, то на този етап подготовката приключва. Архивния формат RAR поддържа още един важен режим, влияещ на степента на компресия — непрекъснато (solid) архивиране.

Ако не са указани нито файлове, нито файл-списък, то се подразбира шаблон *.*, т.е. WinRAR обработва всички файлове.

Ключовете, въведени в командния ред, имат по-висок приоритет, от съответните опции в диалога на конфигурацията, т.е. използват се параметрите, зададени с ключове.

Ключовете, въведени в командния ред, имат по-висок приоритет, от съответните опции в диалога на конфигурацията, т.е. използват се параметрите, зададени с ключове.

Файлове с подобно съдържание трябва да бъдат групирани в архива максимално близко; файловете, към които се планира да се обръщате по-често от всичко, трябва да се намират в началото на архива.

В непрекъснатото архивиране има някои недостатъци обновяване на солидни архиви (т.е. добавяне на файлове във вече съществуващ архив или тяхното изтриване от него) става по-бавно, от обновяването на стандартните архиви;

Ако искате да получите максимална степени на компресия — използвайте тази опция. Ако пък е нужна максимална скорост на обновяване на съществуващи архиви или се изисква често извличане от тях на отделни файлове, а също така в случай, че вие искате да намалите загубите на данни в случай на повреда на архива, не трябва да ползвате солидното архивиране.

В някои случаи може да потрябва допълнителна настройка на параметрите на RAR компресия, извършвана в меню "Допълнителни параметри на компресия". За да извикате този диалог, натиснете бутона "Компресия…" на вложка "Допълнително" в меню "Име и параметри на архива". Но обикновено няма необходимост от промяна на допълнителните настройки.Назад | Напред