Абонамент
Получавай новини
от WinRAR

Команди RAR

a Добавя файлове в архив.

Пример:

rar a myarch

В този пример се създава или обновява съществуващ архив myarch - в него се добавят всички файлове от текущия каталог.

c Добавя коментари към архив.

Коментарите се показват по време на обработка на архива. Дължината на архивния коментар не трябва да превишава 62000 байта.

Примери:

rar c distrib.rar

Коментари може също да се добавят от предварително подготвен текстов файл с помощта на ключа -z[име_на_файла].

Следващата команда добавя в архива коментар от файла info.txt:

rar c -zinfo.txt dummy

cf Добавя коментари към файлове в архива.

Тези коментари се показват при използване на команда 'v'.

Дължината на файловия коментар не трябва да превишава 32767 байта.

Пример:

rar cf bigarch *.txt

ch Изменя параметрите на архива.

Тази команда позволява да се изменят параметрите на архива, и тя може да се прилага с повечето ключове, служещи за модифициране на архиви. Това е особено удобно за такива ключове, като -av, -cl, -cu, -tl, които нямат специално предназначени за тях команди.

С тази команда е невъзможно да се преопаковат, шифроват или разшифроват данни в архива, а също така обединяват архивни томове или създаване на томове. При използване без ключове команда 'ch' просто копира архивните данни без тяхно модифициране.

Пример:

Поставя време на архива според времето на най-новия файл:

rar ch -tl files.rar

cw Записва коментар на архива в указания файл.

Формата на резултатния файл зависи от ключа -sc.

Примери:

1) rar cw arc comment.txt

2) rar cw -scuc arc unicode.txt

d Изтриване на файлове от архива.

Обърнете внимание, че ако в резултат на изпълнението на тази команда от архива се окажат изтрити всички файлове, то такъв празен архив също се изтрива.

e Извлича файловете в текущия каталог.

f Обновява наличните файлове в архива.

Тази команда добавя в архива само тези файлове, които са вече там, но имат по-стари дати, от съответстващите им файлове на диска. Файловете с нови имена (т.е. тези, които ги няма в архива) не се добавят в архива с дадената команда.

i[i|c|h|t]=<ред>

Търсене на ред в архивите.

Поддържа следните незадължителни параметри:

i - не различавай малки и големи букви (по подразбиране);

c - различавай малки и големи букви;

h - извършвай търсене в шестнадесетичен режим;

t - използвай таблици на символи ANSI, Unicode и OEM (само за Win32);

Ако нито един параметър не е указан, вместо синтаксис i=<ред> може да се използва по-проста команда i<ред>.

Модификатора 't' се допуска за прилагане заедно с други параметри, например, ict=ред ще направи търсенето чувствително за регистъра на букви с използване на всички изроени по-горе таблици символи.

Примери:

1) rar "ic=first level" -r c:\*.rar *.txt

Извърши регистърозависимо (малки големи букви) търсене на ред "first level" във файлове *.txt, намиращи се в архиви *.rar на диск C:.

2) rar ih=f0e0aeaeab2d83e3a9 -r e:\texts

Търси шестнадесетичен ред f0 e0 ae ae ab 2d 83 e3 a9 в архиви RAR, разположени в каталога e:\texts.

k Блокирай архив.

Блокирания архив вече не може да се измени със средствата на RAR.

Пример:

rar k final.rar

l[t,b] Разгледай съдържанието на архива [с техническата информация].

Показва списък с файлове като при използване на команда 'v', но без пътищата, т.е. показват се само имената на файловете. Ако в командата присъства модификатора 't', то ще бъде показана и допълнителна техническа информация (базова ОС, флагове за непрекъснато архивиране и стара версия на файла).

Модификатора 'b' служи за оказване само на имена на файлове без всякаква допълнителна информация.

m[f] Премести в архив [само файлове].

След успешно завършване на операцията по архивиране добавянето в архива - файловете и каталозите се изтриват от диска. При използване на модификатора 'f' и/или ключа '-ed' ще бъдат изтрити само файлове, а каталозите (празни) ще останат на диска.

p Извлечи (разпечатай) файл на стандартно устройство за печат (stdout).

Командата може да се прилага в съчетание с ключа -inul, за да се забрани извеждане на всички съобщения RAR и да се изпрати на печат само данните от файла. Това може да има особено значение, когато се изисква изпращане на файл към stdout за конвейерно използване.

r Възстанови архив.

Възстановяването на архива се извършва на два етапа. Отначало повредения архив се сканира за наличие информация за възстановяване (вж. команда 'rr'). Ако в архива има информация за възстановяване, а повредената част от данни е непрекъсната и има размер по-малък, от N*512 байта (където N - е количеството налични в архива сектори с информация за възстановяване), то шансовете за успешно възстановяване са много високи.

След приключване на този етап се създава нов архив с име fixed.arcname.rar, където 'arcname' е името на началния (повреден) архив.

Ако в повредения архив няма информация за възстановяване или архива е невъзможно напълно да се възстанови с нейна помощ заради сериозни повреди, то са пристъпва към втори етап на възстановяване. По време на този етап се прави само реконструкция на структурата на архива. Файлове с грешно CRC не е възможно да се възстановят, но става възможно да се възстановят тези неповредени файлове, които по-рано са били недостъпни заради повреди в структурата на архива. Като правило, това помага при възстановяване на обикновени архиви, но е слабо ефективно с непрекъснати архиви.

След завършване на този етап се създава реконструиран архив с име rebuilt.arcname.rar, където 'arcname' е име на началния архив.

Версия RAR/DOS32 вместо горе споменатите имена използва имена _recover.rar и _reconst.rar.

По време на извършване на операциите по възстановяване RAR може да покаже на ползващия запитване за това, нужно ли е да се добави в архива намерения елемент, считайки го за файл:

Подозрителен елемент

Име: <възможно име на файла>

Размер: <размер> Размер в архива: <на опакования размер>

Добави в архив? Да/Не/Всичко

Отговорете 'Да' (Y), за да добавите този елемент в fixed.arcname.rar.

Пример:

rar r buggy.rar

rc Пресъздай отсъстващи или повредени томове от многотомен архив с помощта на томове за възстановяване (файлове .rev).

В качеството на име на архива трябва да се въведе име на произволен наличен том, например:

rar rc backup.part03.rar

Информация относно томовете за възстановяване виж в описанието на команда 'rv'.

rn Преименува файлове в архива.

Синтаксис на командата:

rar rn <архив> <начално_име1> <крайно_име1> ... <начално_имеN> <крайно_имеN>

Например, команда

rar rn data.rar readme.txt readme.bak info.txt info.bak служи за преименуване на файла readme.txt в readme.bak и файла info.txt в info.bak в архива data.rar.

За прости преобразования на имена, например, изместване на разширения на файлове, в качеството на начално и крайно имена се допуска да се използват символи за заместване (шаблони). Например, команда

rar rn data.rar *.txt *.bak

преименува всички *.txt файлове във файлове *.bak.

При преименуване RAR не проверява, има ли в архива файла с такова име, като посоченото, затова с цел избягване на поява на дублиращи се имена на файлове бъдете внимателни.

Особено важно е бъдете внимателни при използване на шаблони. Такава команда е потенциално опасна, тъй като при неправилно указване на шаблона може да се повредят имената на всички файлове в архива.

rr[N] Добави информация за възстановяване.

В архивите може да се добавя незадължителна наднормена информация за възстановяване (защитен запис). Тя малко увеличава размера на архива, но може да помогне при възстановяване на архива, на повреден в резултат на авария на дискета или друга загуба на данни. Информацията за възстановяване може да съдържа до 524288 сектора. Количеството сектори се допуска да се определя с явна команда 'rr' (N = 1, 2 .. 524288). Ако този параметър не е указан, то размера се избира автоматично и е около 1% от общия обем на архива, което обикновено позволява да се възстанови последователно повредените данни с дължина до 0,6% от общия обем на архива.

Освен това, размера на информацията за възстановяване са разрешава и да се указва в проценти от обема на архива. За целта просто добавете знака за процент към параметъра на командата, например:

rar rr3% arcname

Обърнете внимание, че ако с тази команда трябва да се извика от пакетен файл (.bat или .cmd), то трябва да се указва не rr3%, а rr3%%, тъй като командния процесор възприема единичния символ '%' като начало на параметъра на пакетния файл. Вместо символа '%' се допуска използване на латинската буква 'p'. Например, командата 'rr3p' също ще е правилна.

Ако данните са повредени на един непрекъснат участък, то всеки сектор за възстановяване е способен да възстанови 512 байта повредена информация, но в случая на многократна повреда това значение може да е и по-малко.

Примерния размер на информацията за възстановяване може да се определи по формулата:

<размер на архива>/256 + <броя на секторите за възстановяване>*512 байта

rv[N] Създай томове за възстановяване (файлове .rev).

С помощта на тези файлове впоследствие може да се възстановят липсващите и повредени файлове в набора томове на многотомния архив. Тази команда е приложима само за многотомни архиви, в качеството на име на архива трябва да се указва името на първия том. Например:

rar rv3 data.part01.rar

Томовете за възстановяване могат да са полезни при резервно копиране или, да кажем, при изпращане на многотомен архив в интернет форум, когато някои участници на са получили всички файлове. В този случай е достатъчно да се изпрати във форума не обичайните томове RAR, а томовете за възстановяване, благодарение на което се изисква изпращане на по-малко количество файлове.

Всеки том за възстановяване е способен да пресъздаде един отсъстващ или повреден том RAR. Например, ако архива се състои от 30 тома и за него са създадени 3 тома за възстановяване, то вие можете да пресъздадете три ПРОИЗВОЛНИ отсъстващи тома. Ако файловете .rev са по-малко, от отсъстващите томове, то реконструкцията на архива е невъзможна. Общото количество обикновени тома и томовете за възстановяване не може да превишава 255.

След създаване на томовете за възстановяване на началните томове RAR-архива не може да се модифицира. При пресъздаване на отсъстващи томове RAR алгоритъма за възстановяване използва данните, пазени както във файловете REV, така и в томовете RAR. Затова ако след създаване на файлове REV вие промените томовете RAR, например, ги блокирате срещу изменения, то извършване на възстановяване няма да е възможно.

Незадължителния параметър <N> указва, колко трябва да са създадените томове за възстановяване, и той трябва да е по-малко, от колкото общото количество обикновени RAR-тома. Ако след този числов параметър добавите символа за процент (%), то количеството създавани томове за възстановяване ще се изчислява като указания процент от общия брой томове в RAR-архива. Например:

rar rv15% data.part01.rar

RAR създава отсъстващите томове или с команда 'rc', или автоматично при разопаковане, ако не открие следващия том, но открие необходимото количество rev-файлове.

Преди реконструкцията повредените томове се преименуват на *.bad. Например, volname.part03.rar ще се преименува в volname.part03.rar.bad.

s[име] Преобразува архива в саморазопаковащ се (SFX).

Тази команда добавя в началото на файла-архив SFX-модул (ако името на модула не е указано, то ще бъде добавен модул от файла Default.sfx, иначе се добавя модул, указан като аргумент на тази команда). Във версия RAR за Windows файла Default.sfx трябва да се намира в същия каталог, както и Rar.exe, във версията за UNIX - в домашната директория на ползващия, в /usr/lib или в /usr/local/lib.

s- Изтрива SFX-модула от вече съществуващия саморазопаковащ се архив.

В резултат на това се изпълнява тази команда създава се нов архив без SFX-модул. Началния SFX-архив при това се премахва.

t Тества файловете в архива.

Тази команда имитира извличане на файлове, нищо не записва в изходящия поток, а само проверява цялостта на указаните файлове.

Примери:

Тества архивите в текущия каталог:

rar t *

или за UNIX:

rar t '*'

Може да тества архиви във всички подкаталози, започвайки от текущия:

rar t -r *

или за UNIX:

rar t -r '*'

u Обновява файловете в архива.

Добавя файлове, които все още не са в архива, и обновява само тези файлове в архива, чиито версии на диска са по-нови, от тези в архива.

v[t,b] Показва подробен списък на съдържанието на архива [с техническа информация].

Показват се следните сведения за файлове: пълно име, коментари за файла, размер (некомпресиран и в архив), степен на компресия, дата и време на последната промяна, атрибути, CRC, метод на компресия и минимална версия RAR, необходима за извличане. Ако е указан модификатор 't', то също така ще се покажат и допълнителни технически сведения (наличие на информация за възстановяване, ОС, в която е бил създаден архива, флагове за непрекъснато архивиране и стара версия на файла).

Модификатора 'b' е предназначен за показване само на имената на файловете без всякаква допълнителна информация.

За да видите съдържанието на всички томове в архива, въведете вместо разширението на архива звездичка ('*') или използвате ключа '-v'.

Примери:

1) Показва списъка на съдържанието на архива system.rar (с технически подробности) и пренасочва показването във файл techlist.lst

rar vt system >techlist.lst

2) Показва списъка на съдържанието на архива tutorial.rar (в режим на показ само на имена на файлове)

rar vb tutorial

x Извлича файлове с пълните пътища.

Пример:

rar x -av- -c- dime 10cents.txt

В дадения пример указания файл ще бъде извлечен от неговия съхранен в архива път; проверка с електронен подпис и показване на коментари не се извършва.

Преди изпълняване на всякаква операция трябва да се отбележи (селектира) в списъка с файлове WinRAR тези файлове и папки, които трябва да се обработят.

Ако вие искате да отбележите само един файл, то просто преместете върху него курсора, след което може да извършвате желаната операция. Съществуват няколко способа за отбелязване на файлове. Както и в други Windows-програми, за отбелязване на непрекъсната група файлове може да се ползват клавишите за управление на курсора или левия бутон на мишката, задържайки натиснат клавиш <Shift>. За да отбележите няколко отделни елемента, дръжте натиснат клавиш <Ctrl> и щракайте с мишката на всеки нужен елемент. За да отбележите всичките файлове и папки в текущата папка, натиснете <Ctrl+A> или се възползвайте от командата "Избери всички" в менюто "Файл".

Всички описани по-горе способи служат за обикновено, непостоянно отбелязване, което се маха при преместване на курсора. Като правило, тези стандартни методи са достатъчно, но понякога е по-удобно постоянно отбелязване, позволяващо да се премества курсора в текущата папка без загуба на отбелязаните по-рано елементи. За целта в WinRAR са предвидени няколко клавиша:

<Интервал>, <Insert>

Отбелязва файла, намиращ се под курсора, и премества курсора надолу. За отмяна на отбелязването на файла, селектиран с клавиши <Интервал> или <Insert>, още веднъж натиснете върху този файл <Интервал> или <Insert>, или използвайте "-" на цифровата клавиатура

<*> (на цифровата клавиатура)

Инвертира текущото отбелязване

<+> (на цифровата клавиатура)

Отбелязва файловете, съответстващи на въведения шаблон

<-> (на цифровата клавиатура)

Сваля отбелязването от файловете, съответстващи на въведения шаблон

Ако преди началото на извличане или тестване не е бил отбелязан нито един файл, то ще бъдат извлечени или тествани всички файлове в архива. Това правило е справедливо само за операции по извличане и тестване.

Типове архиви, в които трябва да се извършва търсене. По подразбиране в това поле има звездичка ( * ), което означава "всички поддържани архивни формати", но ако вие искате да откриете данни само в архиви RAR, то въведете "*.rar". Допуска се да указвате няколко маски за архиви, разделяйки ги с интервали. По технически причини в WinRAR не се извършва търсене на текст в архиви ACE и 7-Zip, за останалите формати, поддържани от WinRAR, това ограничение не действа.

WinRAR поддържа прилагания в Windows-програмите способ за "пренасяне" на елементи (drag & drop).

Ако в режим на управление на файлове в прозореца WinRAR се пренесе един архив, то WinRAR ще премине в режим на управление на архиви и ще покаже съдържанието на този архив.

Ако в режим на управление на файлове се пренесе в прозореца на WinRAR един или няколко обикновени файла (не архиви), то WinRAR ще попита за име на архива и ще ги добави в този архив.

Ако в режим на управление на архиви се пренесе един архив на панела с инструменти или адресния ред WinRAR, в прозореца на WinRAR ще бъде показано съдържанието на този архив. Ако вие искате да добавите един или няколко файла в текущия отворен архив, трябва да ги пренесете в полето със списъка на файлове. Впрочем, ако файловете не са архиви, то при тяхното пренасяне на панела с инструменти или адресния ред те също така ще бъдат добавени в отворения архив. Пренасянето на файлове е достъпно само за архиви RAR и ZIP.

Пренасяне на файлове от прозорец WinRAR в други програми може независимо от текущия режим на WinRAR и формата на преглеждания архив.

Ако при инсталирането вие не сте изключили параметъра "Интегрирай WinRAR в системата", то за добавяне на файлове в архиви ZIP или RAR може да пренасяте тези файлове върху иконката на архива на Десктопа. Освен това, ако пренесете архива с помощта на десния бутон на мишката в друга папка, то от появилото се меню може да се избере позиция "Извлечи в текущата папка" за извличане на всички папки от пренасяния архив в папката на разархивиране.Назад | Напред