Абонамент
Получавай новини
от WinRAR

Лицензионна политика - WinRAR

Архиватора RAR (и неговата версия за Windows — WinRAR) се разпространява на принципа “пробвай преди да купиш”. Това означава, че:

1. Всички авторски права над RAR и WinRAR ексклузивно владее автора на програмата — Александр Рошал.

2. Вие можете да използвате тази програма по време на пробния период от 40 дена. Ако желаете да ползвате тази програма и в бъдеще, то ТРЯБВА да регистрирате (лицензирате) своето копие на програмата.

3. Предвидени са два основни типа лицензи за използване на WinRAR:
а) Лиценз за ИЗПОЛЗВАНЕ на ЕДИН компютър. Ползващия купува ЕДИН лиценз за ИЗПОЛЗВАНЕ на WinRAR на ЕДИН компютър.
б) Лиценз за ПОЛЗВАНЕ на НЯКОЛКО компютъра. Закупуването на определено количество лицензи дава право да се ИЗПОЛЗВА програмата от купувач, служител или упълномощен представител на купувача за такъв брой компютри.
Броя на лицензите при използване в мрежата трябва да е не по-малък от максимално допустимото количество на едновременно работещите ползващи.
След регистрация на ползващия се предоставя неексклузивен лиценз за използване на WinRAR за всякакви легални цели на количество компютри, съответстващо на закупения лиценз. Регистрираното копие на WinRAR не може да бъде давано под наем или назаем, но може да бъде предавана в пълен комплект, ако получаващото лице е съгласно с този лиценз. Ако продукта е обновяване, то освен обновяването трябва да се предадат и всички предишни версии.

4. Нерегистрираната пробна версия WinRAR може да се разпространява свободно (освен в случаите, описани по-долу) само в този вид, в който тя се доставя, т.е. без всякакви изменения.
а) Никакви физически или юридически лица нямат права да разпространяват отделни части на пакета (освен компоненти UnRAR) без писмено разрешение на собственика на авторските права.
б) Забранява се разпространяване на нерегистрирана пробна версия RAR/WinRAR в комплект с други програмни пакети без писмено разрешение на собственика на авторските права.
в) Забранява се разпространението на RAR/WinRAR на един носител и/или в един пакет програми заедно с пиратски утилити за “взлом”, ключови файлове и генератори на ключове.

5. За да регистрирате Вие сте длъжни да закупите RAR. Подробности вж. във файла order.htm.

6. Архиватора WinRAR се разпространява на принципа “както е”. При това не се дават никакви гаранции, явни или подразбиращи се. Вие го използвате за свой собствен риск. Нито автора, ни неговите упълномощени агенти не носят отговорност за загуба на данни, повреди, загубена печалба или всякакви други видове загуби, свързани с използването (правилно или неправилно) на тази програми.

7. НЕ се предвиждат никакви допълнителни лицензионни отчисления, освен стойността на регистрацията, свързани със създаване и разпространяване на архиви RAR, томове, саморазопаковащи се архиви и саморазопаковащи се томове. Легално регистрираните ползващи могат да използват своите копия RAR за създаване на архиви и саморазопаковащи се архиви и да разпространяват тези архиви без допълнителни авторски отчисления.

8. Вие не можете да използвате, копирате, емулирате, клонирате, давате в аренда, давате под наем, продавате, изменяте, декомпилирате, дизасемблироте, предавате лицензираната програма или нейна част по-друг начин, освен както е описано в този лиценз. Всяко подобно непозволено използване води до незабавно и автоматично прекратяване на действията на този лиценз и може да доведе до углавно и/или гражданско преследване.
Без писмено разрешение на автора се забранява използване на двоичния код на RAR, двоичния код на WinRAR, сорс текстовете на UnRAR или двоичния код на UnRAR за реконструиране алгоритъма на компресия RAR, който е собственост на автора.
    Ключовите файлове за WinRAR не трябва да се разпространяват (освен в случаите, изброени по-горе в точка 3) извън пределите на областта, контролирана от лицето или лицата, закупили оригиналния лиценз, без писмено разрешение на собственика на авторските права.
    Всички права, явно не предоставени тук, принадлежат на Александр Рошал.

9. Инсталирането и използването на RAR свидетелства за вашето съгласие с условията на дадения лиценз.

10. Ако Вие не сте съгласни с условията на този лиценз, то трябва да премахнете файловете на WinRAR от своите устройства за съхраняване на информация и да се откажете от бъдещо използване на WinRAR.


Назад | Напред